Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC01100-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:46696716-46699320 - Strand: -